Krajinné studie, optimalizace krajiny, krajinný ráz, podpora obnovy krajiny

 • Studie optimalizace krajiny, dokumentační (rozborová) a návrhová část, textové a grafické – mapové a foto přílohy. Slouží k úpravě menších či větších území, ideálně katastru obce.
 • Dokumentační a rozborová část.

Obsahuje dokumentaci a zhodnocení stávajícího stavu:

 1. Přírodních podmínek (charakteristiky klimatických, hydrologických, geologických a půdních poměrů, členitost, struktury půdního fondu, zastoupení dřevin rostoucích mimo les a geobiocenologická diferenciace území).
 2. Ochrany půdy (degradace půdy, erozní ohrožení atd.).
 3. Hydrologických poměrů území (popis sítě vodních toků a jejich stavu, popis stavu pramenišť, vodních ploch).
 4. Biota (celková ekologická stabilita území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, ostatní krajinná zeleň, prvky soustavy NATURA 2000 a zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., jiná přírodně zajímavá území, lokality s výskytem nepůvodních invazních druhů rostlin atd.).
 5. Krajina – zhodnocení současného stavu a vymezení míst se zvýšenou hodnotou.

Měřítko mapových podkladů: 1: 10 000 (popřípadě jiné adekvátní pro zobrazení zájmového území)

 • Návrhová část.

Obsahuje návrhy následujících krajinotvorných opatření včetně mapových podkladů:

 • protierozní opatření (opatření proti vodní a větrné erozi),
 • řešení krajinné zeleně mimo ÚSES (výsadby a péče o aleje, pásy křovin, solitérní stromy a skupiny, sady apod.) revitalizační opatření a opatření pro zvýšení retence území (zasakovací pásy, obnova mokřadů, revitalizace toků, zpomalení odtoku, lokality pro tůně, mokřady a vodní nádrže),
 • doplnění či změny sítě polních cest a pěšin, vyznačení vyhlídkových bodů apod.,
 • určení priorit s ohledem na možnost realizace z PPK, POPFK a OPŽP a dalších programů.