Krajinné studie, optimalizace krajiny, krajinný ráz, podpora obnovy krajiny

Studie optimalizace krajiny, dokumentační (rozborová) a návrhová část, textové a grafické (mapové a fotografické) přílohy. Slouží k úpravě menších či větších území, ideálně katastru obce.
Dokumentační a rozborová část.
Obsahuje dokumentaci a zhodnocení stávajícího stavu:

  1. přírodních podmínek (charakteristiky klimatických, hydrologických, geologických a půdních poměrů, členitost, struktury půdního fondu, zastoupení dřevin rostoucích mimo les a geobiocenologická diferenciace území),
  2. ochrany půdy (degradace půdy, erozní ohrožení atd.),
  3. hydrologických poměrů území (popis sítě vodních toků a jejich stavu, popis stavu pramenišť, vodních ploch),
  4. bioty (celková ekologická stabilita území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, ostatní krajinná zeleň, prvky soustavy NATURA 2000 a zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., jiná přírodně zajímavá území, lokality s výskytem nepůvodních invazních druhů rostlin atd.),
  5. krajiny (zhodnocení současného stavu a vymezení míst se zvýšenou hodnotou).

Měřítko mapových podkladů: 1 : 10 000 (popřípadě jiné adekvátní měřítko pro zobrazení zájmového území).

Návrhová část.

Obsahuje návrhy následujících krajinotvorných opatření včetně mapových podkladů:

  • protierozní opatření (opatření proti vodní a větrné erozi),
  • řešení krajinné zeleně mimo ÚSES (výsadby a péče o aleje, pásy křovin, solitérní stromy a skupiny, sady apod.) revitalizační opatření a opatření pro zvýšení retence území (zasakovací pásy, obnova mokřadů, revitalizace toků, zpomalení odtoku, lokality pro tůně, mokřady a vodní nádrže),
  • doplnění či změny sítě polních cest a pěšin, vyznačení vyhlídkových bodů apod.,
  • určení priorit s ohledem na možnost realizace z PPK, POPFK a OPŽP a dalších programů.