Biologická hodnocení a posouzení

dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, dle vyhlášky č. 142/2018 Sb., tzv. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.

  • Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny podle § 67 zákona mohou podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny provádět pouze osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace.
  • Jedná se o hodnocení záměrů, např. staveb (výstavby průmyslových a rezidenčních zón), komunikací (silnic, železnic, cyklotras a stezek), realizace či odbahnění vodních nádrží a rybníků, úpravy vodních toků, výstavbu technických zařízení, elektrického vedení, plynovodů, produktovodů, vodovodů, otvírek ložisek, pokračování těžby či rekultivace apod., na faunu a flóru (biotopy), obecnou krajinu (ÚSES, VKP) a oblasti zvláště chráněné přírody, např. přírodní rezervace a památky, CHKO, Natura 2000 apod.
  • Kvalitně zpracované biologické hodnocení významně snižuje riziko připomínek orgánů ochrany přírody, přepracovávání dokumentace, časové prodlevy a finanční ztráty včetně následných problematických jednání či sankcí.
  • Na základě biologického hodnocení jsou případně udělovány výjimky pro zasahování do biotopů chráněných druhů rostlin a živočichů, popřípadě do zvláště chráněných území (CHKO, PR, PP) nebo ostatních území ÚSES, VKP atd.
  • Biologické posouzení – jednodušší a volnější zpracování hodnocení závažného vlivu záměru investora a jeho realizace. Přestože není vždy vyžadováno orgány ochrany přírody, umožňuje toto posouzení zjistit základní hodnoty území a možný konflikt se zájmy ochrany přírody kvůli výskytu zvláště chráněných druhů apod.